آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | ژنتیک در اصفهان |مشاوره ژنتیک در اصفهان | غربالگری | بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان | آزمایشاه ژنتیک سرطان اصفهان

بخش پذیرش:

با توجه به پیچیده بودن بیماری های ژنتیک و تخصصی بودن اطلاعاتی که هنگام پذیرش باید از بیمار گرفته شود و در مقابل اطلاعاتی که باید به بیمار داده شود. بخصوص که بعضا باورهای غلطی در خصوص بیماری های ژنتیک در بین مردم وجود دارد.

بخش پذیرش آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژنوم اصفهان از با اهمیت ترین بخش های آزمایشگاه، محسوب می گردد. به همین دلیل کارکنان این بخش با دقت و وسواس زیاد از بین افراد متخصص در زمینه ژنتیک که توانائی بالائی در برقراری ارتباط با مراجعین دارند و قادرند با صبر و حوصله با بیماران تعامل نمایند و اطلاعات لازم و مناسب برای اخذ تصمیم در مواردی که لازم است، در اختیار بیمار قرار دهند، انتخاب می­ گردند.

از طرف دیگر ارتباط بخش های فنی آزمایشگاه با بیمار تقریبا همیشه از طریق پذیرش انجام می شود.لذا اطلاعات بالای پرسنل این بخش از نحوه انجام آزمایش ها به پاسگوئی صحیح و کامل به مراجعین کمک شایانی می نماید.