روش تحقیق روش های مختلف، طرح ها و الگوریتم های مورد استفاده در تحقیق است. تمام روش های استفاده شده توسط یک محقق در طی یک تحقیق تحقیقاتی به عنوان روش تحقیق شناخته می شوند.اساساً این روش ها برنامه ریزی شده، علمی و با ارزش هستند. 

این روش ها شامل رویه های نظری ، مطالعات تجربی ، طرح های عددی ، رویکردهای آماری و غیره است. روش تحقیق به ما کمک می کند تا نمونه ها ، داده ها را جمع آوری کرده و راه حلی برای یک مسئله پیدا کنیم.  به طور کل روش تحقیق در مورد نظریه ها و مفاهیم موجود به ما کمک می کند دامنه و کاربردهای تحقیق را شناسایی نمائیم.

پژوهش و گسترش یا تحقیق و توسعه به خلاقیتی در هر حیطه گفته می­ شود که به طور سیستماتیک انجام می ­شود تا به دانش موجود بیافزاید و این دانش برای ابداع کاربردهای تازه به کار می ­رود.