دبیر محترم علمی و عضو موسسین مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی و ژنتیک ژنوم و سخنران: سرکار خانم دکتر الهه زارعان سخنرانان : پروفسور منصور صالحی؛ متخصص ژنتیک پزشکی دکتر هتاو قاسمی تهرانی؛ متخصص زنان و زایمان دکتر سید اسدالله کلانتری؛ متخصص زنان و زایمان سرکار خانم دکتر فیروزه روناسیان؛ متخصص کودکان و پزشک مشاور ژنتیک
دبیر محترم علمی و عضو موسسین مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی و ژنتیک ژنوم و سخنران: سرکار خانم دکتر الهه زارعان سخنرانان : پروفسور منصور صالحی؛ متخصص ژنتیک پزشکی دکتر هتاو قاسمی تهرانی؛ متخصص زنان و زایمان دکتر سید اسدالله کلانتری؛ متخصص زنان و زایمان سرکار خانم دکتر فیروزه روناسیان؛ متخصص کودکان و پزشک مشاور ژنتیک
دبیر محترم علمی و عضو موسسین مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی و ژنتیک ژنوم و سخنران: سرکار خانم دکتر الهه زارعان سخنرانان : پروفسور منصور صالحی؛ متخصص ژنتیک پزشکی دکتر هتاو قاسمی تهرانی؛ متخصص زنان و زایمان دکتر سید اسدالله کلانتری؛ متخصص زنان و زایمان سرکار خانم دکتر فیروزه روناسیان؛ متخصص کودکان و پزشک مشاور ژنتیک

دبیر محترم علمی و عضو موسسین مرکز تحقیقات سلولی، مولکولی و ژنتیک ژنوم و سخنران: سرکار خانم دکتر الهه زارعان

سخنرانان :