هزینه آزمایش های ژنتیک ( تعرفه 1401 )

گرچه ارائه تخفیف جمعی خلاف آیین نامه می باشد، ولی در موارد خاص آزمایشگاه می تواند با تشخیص پزشک در آن مورد خاص تخفیف ارائه نماید

لازم به ذکر است مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم یک مرکز خصوصی می باشد

شرح کد

دولتی (ریال)

بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین

مرحله دوم تعیین جنسیت

Pku مرحله دوم

بررسی یک موتاسیون سوماتیکدر نمونه های سرطانی  (مواردی همانند BRAF، JAK2و…) بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی

بررسی پنل پلی مورفیسم مرتبط با ترومبوفیلی شامل(بررسی فاکتور V، فاکتور II، PAI-1،MTFR A1298C، MTHFR C677Tو… تا سقف دو موتاسیون در یک پنل)

بررسی موتاسیون های شایع ژن MEFV در بیماری FMF

بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی(HFE)

بررسی نواحی AZF کروموزوم Y

بررسی موتاسیون های KRAS

بررسی موتاسیون های NRAS

جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماری ها

بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش

بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک

بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون

بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل x

پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند

پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند

فیبروز کیستیک CF(فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند

فیبروز کیستیک CF(فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند

بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول پدر به همراه فرزند

بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول مادر به همراه فرزند

بررسی مرحله اول تالاسمی تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند

بررسی مرحله اول تالاسمی تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند

بررسی مرحله اول تالاسمی تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند

بررسی مرحله اول تالاسمی تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند

بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند

بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند

بررسی حذف های ژن  DMDدر بیماراندوشن و بکر

بررسی بیماران PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند

بررسی بیماران PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند

کاریوتایپ خون با حد تفکیک 400 الی 450

کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا

کاریوتایپ مغز استخوان

کاریوتایپ مایع آمنیون

کاریوتایپ پرز جفتی

بررسی Metaphase FISH به ازای هر پروب

تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین QF-PCR، FISH و یا MLPA

مرکز تحقیقات ژنتیک ژنوم اصفهان