هزینه آزمایش های ژنتیک ( تعرفه 1401 )

گرچه ارائه تخفیف جمعی خلاف آیین نامه می باشد، ولی در موارد خاص آزمایشگاه می تواند با تشخیص پزشک در آن مورد خاص تخفیف ارائه نماید

لازم به ذکر است مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم یک مرکز خصوصی می باشد

شرح کد

دولتی (ریال)

بتا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین

10.775.000

مرحله دوم تعیین جنسیت

3.456.000

Pku مرحله دوم

10.775.000

بررسی یک موتاسیون سوماتیکدر نمونه های سرطانی  (مواردی همانند BRAF، JAK2و…) بررسی فقط یک موتاسیون به تنهایی

2.224.100

بررسی پنل پلی مورفیسم مرتبط با ترومبوفیلی شامل(بررسی فاکتور V، فاکتور II، PAI-1،MTFR A1298C، MTHFR C677Tو… تا سقف دو موتاسیون در یک پنل)

4.098.000

بررسی موتاسیون های شایع ژن MEFV در بیماری FMF

6.276.000

بررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی(HFE)

2.241.000

بررسی نواحی AZF کروموزوم Y

6.276.000

بررسی موتاسیون های KRAS

3.330.000

بررسی موتاسیون های NRAS

3.330.000

جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیماری ها

10.202.000

بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردریش

10.775.000

بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونیک

10.775.000

بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون

10.775.000

بررسی موتاسیون تکرارهای سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژایل x

13.125.000

پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند

7.823.500

پی کی یو (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند

7.823.500

فیبروز کیستیک CF(فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند

7.823.500

فیبروز کیستیک CF(فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند

7.823.500

بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول پدر به همراه فرزند

5.101.000

بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول مادر به همراه فرزند

5.101.000

بررسی مرحله اول تالاسمی تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند

7.898.000

بررسی مرحله اول تالاسمی تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند

7.898.000

بررسی مرحله اول تالاسمی تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند

7.898.000

بررسی مرحله اول تالاسمی تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند

7.898.000

بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند

8.826.500

بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند

8.826.500

بررسی حذف های ژن  DMDدر بیماراندوشن و بکر

25.677.000

بررسی بیماران PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند

15.905.000

بررسی بیماران PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند

15.905.000

کاریوتایپ خون با حد تفکیک 400 الی 450

3.714.000

کاریوتایپ خون با حد تفکیک بالا

5.187.000

کاریوتایپ مغز استخوان

5.187.000

کاریوتایپ مایع آمنیون

10.460.000

کاریوتایپ پرز جفتی

10.760.000

بررسی Metaphase FISH به ازای هر پروب

3.714.000

تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین QF-PCR، FISH و یا MLPA

5.273.000

مرکز تحقیقات ژنتیک ژنوم اصفهان