79447

بیماری SMA

بیماری Spinal muscular atrophy (SMA)  یک بیماری ارثی و یکی از انواع بیماری‌های نوروماسکولار همچون دیستروفی می‌باشد. این بیماری در  چهار فرم که در شدت علائم و سن بروز متفاوت هستد طبقه بندی می شود.