Thyroid Cancer

عوامل خطر سرطان تیروئید

اما عوامل خطر همه چیز را به ما نمی گویند. داشتن یک عامل خطر یا حتی چندین عامل خطر به این معنی نیست که به این بیماری مبتلا خواهید شد. بسیاری از افرادی که به این بیماری مبتلا می شوند ممکن است عوامل خطر شناخته شده کمی داشته و یا اصلاً نداشته باشند. حتی اگر فرد مبتلا به سرطان تیروئید دارای یک عامل خطر باشد، بسیار دشوار است که بدانید این عامل خطر تا چه اندازه در ایجاد سرطان نقش دارد.