سرطان آندومتر از لایه سلول هایی که پوشش داخلی (آندومتر) رحم را تشکیل می دهند، آغاز می شود. انواع دیگری از سرطان می تواند در رحم ایجاد شود، از جمله سارکوم رحم، اما شیوع آن بسیار کمتر از سرطان آندومتر است.

سرطان آندومتر

سرطان آندومتر از لایه سلول هایی که پوشش داخلی (آندومتر) رحم را تشکیل می دهند، آغاز می شود. انواع دیگری از سرطان می تواند در رحم ایجاد شود، از جمله سارکوم رحم، اما شیوع آن بسیار کمتر از سرطان آندومتر است.