سرطان ریه نوعی سرطان است که از ریه ها شروع می شود. ریه ها دو اندام اسفنجی در قفسه سینه هستند که هنگام استنشاق اکسیژن دریافت می کنند و هنگام بازدم دی اکسید کربن آزاد می کنند.

سرطان ریه

سرطان ریه نوعی سرطان است که از ریه ها شروع می شود. ریه ها دو اندام اسفنجی در قفسه سینه هستند که هنگام استنشاق اکسیژن دریافت می کنند و هنگام بازدم دی اکسید کربن آزاد می کنند.