سرطان گلو ۲

سرطان گلو

سرطان گلو یک اصطلاح عمومی است که به سرطانی که در حلق یا در حنجره ایجاد می شود، اطلاق می گردد.
اگر چه بیشتر سرطان های گلو یکسان است، اما اصطلاحات خاصی برای افتراق بخشی از گلو در سرطان ایجاد می شود.