حساس

آزمایش سل فری DNA جنین را که در خون مادر گردش می کند، تجزیه و تحلیل می کند.

آزمایش سل فری: غربالگری دقیق اختلالات کروموزومی جنین

آزمایش سل فری (NIPT) یک آزمایش غیرتهاجمی قبل از تولد است که برای بررسی سلامت جنین و تشخیص اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون، تریزومی 18 و تریزومی 13 استفاده می‌شود. این آزمایش با بررسی DNA جنین که به طور آزاد در خون مادر گردش می‌کند، انجام می‌شود.